Q-Factor Team

Q-Factor Team

Our advisors:
Shaikh Abdur Rahman Madani
Shaikh Abdul Qayyum
Shaikh Mahmud Jalloh
Shaikh Ali Dzimba
Dr Akhteruzzaman
Dr Abul Kalam Azad
Dr Ziaul Haque
Mr Taz Chowdhury
Mr KM Abu Taher Chowdhury
Mr Ali Akbar JP
Shaikh Abu Ahmad Hifzur Rahman
Shaikh Imdadur Rahman Madani
Shaikh Abdul Kader Saleh
Hafiz Abu Taib
Hafiz Abu Taher
Dr Kamrul Hasan
Executive Team:
ASM Ashraf Mahmud
Shaikh Abu Sayed Ansarey
Mufti Tarik Muhammad Nasrullah
Shaikh Abdul Basir Al Mamun
Jonaid Bhuiyan
Abdul Ahad
Abdul Hakim
Tauhidul Karim Mujahid